NIEMIECKI W OPIECE: lutego 2014

Szukaj na blogu

lutego 24, 2014

Opowiadanie o sobie po niemiecku cz. 3 - Hobby, zainteresowania

Opowiadanie o sobie po niemiecku cz. 3 - Hobby, zainteresowania
Niemiecki w opiece - Opowiadanie o sobie po niemiecku - Hobby, zainteresowania
Drodzy Czytelnicy,
dzisiaj już trzecia część Opowiadanie o sobie po niemiecku, a konkretnie - Hobby, zainteresowania. Przypominam wszystkim opiekunkom oraz opiekunom osób starszych przygotowującym się do rozmowy kwalifikacyjnej czy też telefonicznego testu z języka niemieckiego, że ten temat na pewno zostanie tam poruszony. 


Wofür interessieren Sie sich? [ Wofya interesiren Zi zyś? ] - Czym sie Pan/Pani interesuje?
Wofür interessierst du dich? - Czym się interesujesz?
wofür? - czym?
sich interessieren - interesować się

Ich interessiere mich für Reisen und Handarbeiten. [ Yś interesire myś fya Rajzen und Handarbajten. ] - Interesuję się podróżami i robótkami ręcznymi.

die Reise [ di Rajze ] - podróż, die Reisen - podróże
reisen - podróżować
die Handarbeit [ di Hant-arbajt ] - robótka (praca) ręczna, die Handarbeiten - robótki (prace) ręczne
und - i, a (spójnik)


Ich mag Kuchen backen. - Ja lubię piec ciasta.

In meiner Freizeit sehe ich gern fern, brauche regelmäßig meine Dosis Sport und Schokolade, liebe Bücher und Tiere, mag Stadtbummeln und Schwimmen. [ In majna Fraj-cajt seje iś gern fern, brauche regelmesiś majne Dozis Szport und Szokolade, liebe Byśier und Tiere, mag Sztat-bumeln und Szwimen. ] - Chętnie oglądam telewizję, potrzebuję regularnie mojej dawki sportu i czekolady, kocham książki i zwierzęta, lubię przechadzki po mieście oraz pływanie.

Bücher lesen - czytać książki
die Freizeit [ di Fraj-cajt ] - czas wolny
in meiner Freizeit [ in majna Fraj-cajt ] - w moim czasie wolnym
fernsehen [ fern-zejen ] - oglądać telewizję

Ich sehe gern fern. [ Iś zeje gern fern. ] - Chętnie oglądam telewizję.

Wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, höre ich Radio. [ Wen iś mit dejm Auto cur Arbajt fare, hoere ich Radio. ] - Kiedy jadę do pracy samochodem słucham radia.

Radio hören - słuchać radia
Musik hören - słuchać muzyki
Klavier spielen - grać na pianinie
Geige spielen [ gajge szpilen ] - grać na skrzypcach
Gitarre spielen - grać na gitarze

ins Konzert gehen [ ins Koncert gejen ] - iść na koncert
ins Kino gehen - iść do kina
sammeln [ zameln ] - zbierać, kolekcjonować
Briefmarken sammeln - zbierać znaczki
Kreuzworträtsel [ Krojc-wort-retsel ] / Sudoku lösen [ Sudoku loesen ] - rozwiązywać krzyżówki / Sudoku


Karten spielen - grać w karty
Schach spielen - grać w szachy
im Internet surfen - surfować po internecie
im Garten arbeiten - pracować w ogrodzie
Drachenfliegen - puszczać latawce
im Chor singen [ im Kor zingen ] - śpiewać w chórze
Einkäufen machen [ Ajn-kojfen machen ] - robić zakupy


fotografieren - fotografować
Stadbummel machen [ Sztat-bumel machen ] - spacerować po mieście
sich für die Kunst / Literatur interessieren - interesować się sztuką / literaturą
sich für Politik interessieren - interesować się polityką
fischen [ fiszen ] / angeln - łowić ryby

Ich stricke gern. [ Iś sztrike gern. ] - Lubię robić na drutach.
stricken [ sztriken ] - dziergać/ robić na drutach

Ich stricke gerade einen Schal. [ Iś sztrike gerade ajnen Szal. ] - Robię właśnie szalik na drutach.

Ist diese Mütze selbst gestrickt? [ Yst dieze Myce zelbst gesztrikt? ] - Czy ta czapka jest własnoręcznie wydziergana?
Ja, diese Mütze habe ich gestrickt. - Tak, tą czapkę wydziergałam sama.

Was für ein Hobby hast du? [ Was fya ajn Hoby hast du? ] - Jakie masz hobby?
Was für ein Hobby haben Sie? - Jaki ma Pani/Pan hobby?

Mein Hobby ist Kochen. - Moim hobby jest gotowanie.

Außer für Kochen interessiere ich mich für Musik. [ Ausa fya Kochen interesiere miś fya Muzik. ] - Oprócz gotowania interesuję się muzyką.

Ich habe zwei Hobbys: Tanzen und Kochen. [ Yś habe cwaj Hobys: Tancen und Kochen. ] - Mam dwa hobby: taniec i gotowanie.

Meine Hobbys sind... -

Treiben Sie Sport? [ Trajben Zi Szport? ] - Czy uprawia Pan/Pani sport?

Welchen Sport treiben Sie? - Jaki sport Pan/Pani uprawia?
Ich spiele Tenis. - Gram w tenisa.

Rad fahren - jeździć na rowerze
Tenis spielen - grać w tenica
Joggen - biegać
Ski fahren/ laufen - jeździć na nartach
Schlitschuh laufen [Szlit-szuu laufen ] - jeździć na łyżwach
Fußball spielen - grać w piłkę nożną
Rollschuh fahren [ Rol-szuu faren ] - jeździć na rolkach
segeln [ zegeln ] - żeglowaćGehst du gerne schwimmen? [ Gejst du gerne szwimen? ] - Czy lubisz pływać?
Ja, ich gehe gern schwimmen. - Tak, lubię pływać.

Sport treiben - uprawiać sport
der Sport - sport
welche? - jaki?, który?
gehen - iść
gern(e) - chętnie
schwimmen - pływać


Ich gehe gern spazieren. [ Yś geje gern szpacieren. ] - Lubię spacerować.
spazieren gehen - iść na spacer


Pominęłam Wasze hobby?
Napiszcie do mnie :)

Zapraszam również do:
oraz 

Pozdrawiam,
Beata

lutego 20, 2014

Opowiadanie o sobie po niemiecku cz. 2 : Rodzina - die Familie

Opowiadanie o sobie po niemiecku cz. 2 : Rodzina - die Familie
Niemiecki w opiece - Niemiecki dla opiekunak _ Opowiadanie o sobie po niemiecku cz. 2 - Rodzina - die FamilieZajmujemy się dalej tematem: "Opowiadanie o sobie po niemiecku" , a dzisiaj konkretnie o RODZINIE. 
Na początek przydatne słownictwo, a później kilka przykładowych pytań i odpowiedzi, które (przypominam raz jeszcze) padają często na rozmowie kwalifikacyjnej albo telefonicznym teście z języka niemieckiego dla opiekunek i opiekunów osób starszych, chcących pracować w prywatnych domach w Niemczech.
RODZINA  - SŁOWNICTWO

das Familienmitglied - członek rodziny
die Familienmitglieder - członkowie rodziny

die Mutter [ di Muta ] - mama
der Vater [ der Fata ] - ojciec
die Eltern [ di Eltern ] - rodzicie

eine Kinderreiche Familie - rodzina wielodzietna
eine Kinderlose Familie - rodzina bezdzietna

die Tochter [ di Tochta ] - córka
der Sohn [ der Zon ] - syn

das Mädchen [ das Medśien ] - dziewczynka
der Junge [ der Junge ] - chłopiec

die Schwester [ di Szwesta ] - siostra
der Bruder [ der Bruda ] - brat
die Geschwister [ di Geszwista ] - rodzeństwo

das Kind [ da Kind ] - dziecko
die Kinder [ di Kinda ] - dzieci

das Einzelkind [ das Ajn-cel-kint ] - jedynak
der Zwilling [ der Cwiling ] - bliźniak

das Enkelkind [ das Enkel-kint ]- wnuk
die Enkelkinder [ di Enkel-kinda ] - wnuki
die Enkelin [ di Enkelin ] - wnuczka
der Enkel [ der Enkel ] - wnuk, wnuczek

die Tante [ di Tante ] - ciocia
der Onkel [ der Onkel ] - wujek

die Großmutter [ di Gros-muta ] / die Oma - babcia
der Großvater [ der Gros-fata ] / der Opa - dziadek
die Großeltern [ di Gros-eltern ] - dziadkowie

die Nichte [ di Niśte ] - siostrzenica
der Neffe - bratanek
die Cousine [ di Kuzine ] - kuzynka
der Cousin [ der Kuzaa ] - kuzyn

die Ehefrau [ di Eje-frau ] / Frau - żona
der Ehemann [ der Eje-man ] / Mann - mąż

das Patenkind [ das Paten-kint ] - chrześniak
die Patentante [ di Paten-tante ] - matka chrzestna
der Patenonkel [der Paten-onkel ] - ojciec chrzestny

die Schwiegermutter [ di Szwiger-muta ] - teściowa
der Schwiegervater [ der Szwiger-fata ] - teść
die Schwiegereltern [ di Szwiger-eltern ] - teściowie
die Schwigertochter [ di Szwiger-tochta ] - synowa
der Schwiegersohn [ der Szwiger-zon ]- zięć

der Schwager [ der Szwaaga ]- szwagier
die Schwägerin [ di Szwegerin ] - szwagierka

mit jemandem verwandt sein [ mit jemandem ferwant zajn ] - być z kimś spokrewnionym


RODZINA  -  PYTANIA I ODPOWIEDZI

Sind Sie verheiratet? [ Zind Zi ferhajratet? ] - Czy ma Pani męża?/ Czy jest Pani mężatką? możemy też przetłumaczyć: Czy jest pan żonaty?

Ja, ich bin verheiratet. - Tak, jestem mężatką.
verheiratet [ ferhajratet ] - żonaty/mężatka
verheiratet sein - być żonatym/ zamężnym
heiraten [ hajraten ] - brać ślub

Nein, ich bin ledig. [ Najn, iś bin lediś. ] - Nie, jestem wolna/ niezamężna.
ledig sein - być wolnym
ledig - stanu wolnego

verlobt - zaręczony
die Verlobung - zaręczyny

Nein, ich bin geschieden. [Najn, iś byn gesziden ] - Nie, jestem rozwiedziona.

geschieden sein - być rozwiedzionym
geschieden - rozwiedziony/rozwiedziona
sich scheiden lassen - rozwieść się

verwitwet - owdowiały

Haben Sie eine Familie? [ Haben Zi ajne Familie? ] - Czy ma Pan/Pani rodzinę?

Ja, ich habe eine große Familie. [ Ja, iś habe ajne grose Familie. ] - Tak, mam dużą rodzinę.


Haben Sie Kinder? [ Haben Zi Kinda? ] - Czy ma Pan/Pani dzieci?

Ja, ich habe Zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. [ Ja, iś habe cwaj Kinda, ajnen Zon und ajne Tochta. ] - Tak, mam dwoje dzieci, syna i córkę.

Nein, ich habe noch keine Kinder. [ Najn, iś habe noch kajne Kinda. ] - Nie, nie mam jeszcze dzieci.

adoptiert - adoptowany
verwandt sein - być spokrewnionym
eine Familie gründen [ ajne Familie grynden ] - zakładać rodzinę

Leben Ihre Eltern noch? [ Lejben Ijre Eltern noch? ] - Czy Pani rodzice jeszcze żyją?

Ja, sie leben noch. - Tak, oni jeszcze żyją.

Nein, sie leben leider nicht mehr. [ Najn, zi lejben lajda niśt mea. ] - Nie, niestety już nie żyją.


Hast du Geschwister? [ Hast du Geszwista? ] - Czy masz rodzeństwo?

Ja, ich habe Geschwister. - Tak, mam rodzeństwo.

Ich habe eine Schwester und einen Bruder. [ Iś habe ajne Szwesta und ajnen Bruda ] - Mam (jedną) siostrę i (jednego) brata.

Wie heißen sie? [ Wi hajsen zi? ] - Jak oni się nazywają?

Meine Schwester (sie) heißt Elisabeth und mein Bruder (er) heißt Michael. [ Majne Szwesta hajst Elizabet und majn Bruda heist Miśiael. ] - Moja siostra nazywa się Elżbieta, a mój brat Michał.

Nein, ch habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. [ Iś habe kajne Geszwista, yś bin Ajncelkind. ] - Nie mam rodzeństwa, jestem jedynakiem.

Haben Sie Enkelkinder? - Czy ma Pan/ Pani wnuki?

Ja, ich bin schon Oma, ich habe zwei Enkelkinder. - Tak, jestem już babcią, mam dwoje wnucząt.

Nein, ich habe noch keine Enkelkinder. - Nie, nie mam jeszcze wnucząt.

Nein, leider noch nicht./ Nein, leider noch keine. - Nie, niestety jeszcze nie.

Meine Tochter ist im siebten Monat schwanger. [ Majne Tochta ist im zibten Monat szwanga. ] - Moja córka jest w siódmym miesiącu ciąży.

schwanger sein - być w ciąży
ein Kind bekommen - urodzić dziecko
Zeit mit Familie verbringen - spędzać czas z rodziną


Zobacz również:

oraz


Czy materiał był przydatny? 
Jeśli tak proszę o udostępnienie innym lub komentarz pod wpisem.
Dziękuję :)

lutego 15, 2014

Przedstawianie się i opowiadanie o sobie w języku niemieckim cz.1

Przedstawianie się i opowiadanie o sobie w języku niemieckim cz.1
Niemiecki w opiece - Przedstawianie się i opowiadanie o sobie w języku niemieckim cz.1

Drodzy Opiekunowie, drodzy Czytelnicy,
poniżej przedstawiam Wam bardzo przydatne słownictwo i zwroty dotyczące tematu- przedstawianie się i opowiadanie o sobie w języku niemieckim. Przyda Wam się to zarówno na początku pobytu w Niemczech, ale nie tylko.. Opiekunkom oraz opiekunom osób starszych, którzy planują pierwszy raz wyjechać do Niemiec do pracy za pośrednictwem polskiej firmy, przypominam, że słownictwo to pojawia się praktycznie w każdym telefonicznym teście językowym dla opiekunów przeprowadzanym przez polskie firmy, mającym na celu sprawdzenie znajomości języka niemieckiego.
Jeśli "zawalicie" te podstawowe pytania i nie odpowiecie poprawnie np. na pytanie jak się nazywacie lub ile macie lat, to niestety kolejnych pytań już na pewno nie będzie..

sich vorstellen - przedstawiać się
sich jemandem vorstellen - przedstawiać się komuś
jemanden vorstellen - przedstawiać kogoś
das Vorstellungsgespräch - rozmowa kwalifikacyjna

Darf ich Ihnen Frau Klein vorstellen? - Czy mogę Pani przedstawić Panią Klein?

Wie heißen Sie? [ Wi hajsen Zi?]- Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißt du? [ Wi hajst du?] - Jak się nazywasz?

Ich heiße Ania Kowalska. [ Iś hajse ...] - Nazywam się Ania Kowalska.
Mein Name ist Ania Kowalska. [ Majn Name ist...]

heißen - nazywać się
der Name - imię, nazwisko die Namen - imiona, nazwiska
der Vorname - imię, die Vornamen - imiona
der Nachname - nazwisko, die Nachnamen - nazwiska
der Familienname - nazwisko (rodowe)

die Frau - kobieta, die Frauen - kobiety
der Mann - mężczyzna, die Männer - mężczyźni

Należy pamiętać, że w języku niemieckim , w odróżnieniu od polskiego, form "Frau" (Pani) i "Herr" (Pan) używamy w połączeniu z nazwiskiem czyli np. Herr Schmidt, Frau Schäffler. Nie należy używać tych zwrotów z samym imieniem, np. Frau Anna.

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. [ Iś froje myś Zi kenen cu lernen ] - Miło mi Pana/Panią poznać.
Schön, dich kennen zu lernen. [ Szoen, diś kenen cu lernen. ] - Miło mi Cię poznać.

sich freuen - cieszyć się
kennen lernen - poznać

Wie alt sind Sie? [ Wi alt zind Zi? ] - Ile lat ma Pan/Pani?
Wie alt bist du? - Ile masz lat?

Ich bin 32 (zweiunddreißig) Jahre alt. [ Iś byn cwaj-und-drajsiś Jare alt ] - Mam 32 lata.
Ich bin 53 (dreiundfünfzig) Jahre alt. [ Iś bin draj-und-fynfciś Jare alt ] - Mam 53 lata.

Woher kommen Sie? - [ Wohe komen Zi? ] - Skąd Pan/Pani pochodzi?
Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?

woher? - skąd?
kommen - przyjść, przybywać, pochodzić

Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.
aus - z, ze ( przyimek + D)

Wo wohnen Sie? - [ Wu wonen Zi? ] - Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Ich wohne in Krakau. [ Iś wone in Krakau. ] - Mieszkam w Krakowie.

Ich wohne mit meiner Familie in einem großen Haus. [ Iś wone mit majna Familie in ajnem grosen Haus. ] - Mieszkam z moją rodziną w dużym domu.

wohnen - mieszkać
in - w, we ,na (przyimek + D, oder + Akk.)

Was sind Sie von Beruf? [ Was zind Zi von Beruf? ] - Kim Pan/Pani jest z zawodu?/Jaki ma Pani zawód?

was? - co?
der Beruf - zawód , die Berufe - zawody
von - od, z (przyimek + D )

Ich bin................................ von Beruf. - Z zawodu jestem.......................................

Was machen Sie beruflich? [ Was machen Zi berufliś? ] - Co Pan/Pani robi zawodowo? / Jaki jest Pana/Pani zawód?

beruflich - zawodowo, zawodowy

Mein gelehrter Beruf ist........................... - Mój wyuczony zawód to........................

Niemiecki w opiece - Przedstawianie się i opowiadanie o sobie w języku niemieckim
Ich bin Betreuerin von Senioren. [ Iś bin Betrojerin fon Senjoren ] - Jestem opiekunką osób starszych/seniorów.

die Betreuerin [ di Betrojerin ] - opiekunka
die Betreuerinnen - opienkunki
Betreuerin von Senioren - opiekunka osób starszych
die Seniorenbetreuerin - opiekunka osób starszych
die Altenpflegerin - opiekunka osób starszych (taka, która zdobyła specjalne wykształcenie w Niemczech)

betreuen - opiekować, pielęgnować
pflegen - pielęgnować
die Pflege - opieka
die Altenpflege - opieka nad osobami starszymi
sich um jemanden/etwas kümmert - troszczyć się o kogoś zajmować się kimś/ czymś
die Betreuung [ di Betrojung ] - opieka
die Betreuung alter Leute - opieka nad starcami/ nad osobami starszymi

Ich bin arbeitslos. - Jestem bezrobotny/-a.

Sprechen Sie Deutsch? [ Szpreśien Zi Dojcz? ] - Czy mówi Pan/Pani po niemiecku?
Sprichst du Deutsch? [ Szprichst du Dojcz? ] - Mówisz po niemiecku?

Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch. [ Ja, iś szpreśie ajn bisśien Dojcz. ] - Tak, mówię trochę po niemiecku.
Ich verstehe (sehr) viel. [ Iś ferszteje zea fiel. ] - Rozumiem (bardzo) dużo. 

Wo haben Sie Deutsch gelernt? - Gdzie nauczyła sie Pani języka niemieckiego?

Ich habe Deutsch in einem intensiven Kurs und selbst zu Hause gelernt. [ Yś habe Dojcz in ajnem intensiwem Kurs und zelbst cu Hauze gelertn. ] - Nauczyłam się niemieckiego na intensywnym kursie i sama w domu.

Mir haben deutschsprachige Fernsehsendungen geholfen Deutsch zu lernen. [ Mija haben dojcz-szpraśige Fernsej-zendungen geholfen Dojcz cu lernen. ] - W nauce języka niemieckiego pomogło mi oglądanie niemieckich programów.

Waren Sie schon Mal in Deutschland? [ Waren Zi szon Mal in Dojczland? ]- Czy była już Pani w Niemczech?

Ja, ich bin schon zum dritten Mal in Deutschland. [Ja, iś bin szon cum driten Mal in Dojczland. ] - Tak, jestem w Niemczech już trzeci raz.
Nein, ich bin zum ersten Mal (in Deutschland). - Nie, jestem pierwszy raz w Niemczech.

zum ersten Mal - po raz pierwszy
zum zweiten Mal - po raz drugi
zum dritten Mal - po raz trzeci

das erste Mal - pierwszy raz
das letzte Mal - drugi raz

Haben Sie schon Mal in Deuschland gearbeitet? [ Haben Zi szon Mal in Dojczland gearbajtet? ] - Pracowała już Pani w Niemczech?

Ja, ich habe schon zwei Mal in Deutschland gearbeitet. [ Ja, yś habe szon cwaj Mal in Dojczland ge-arbajtet. ] - Tak, pracowałam w Niemczech już dwa razy.

Wo waren Sie?/ Wo haben Sie gearbeitet? / In welcher Stadt? - Gdzie Pani była?/ Gdzie Pani pracowała?/ W jakim mieście?

Ich war in Köln und in Hamburg. [ Iś war in Koeln und in Hamburg. ] - Byłam w Koloni i Hamburgu.

Wie lange waren Sie dort? - Jak długi Pani tam była?

In Köln war ich 3 Monate und in Hamburg 6 Wochen. - W koloni byłam trzy miesiące a w Hamburgu 6 tygodni.

Zobacz również:
oraz 

Pozdrawiam,
Beata

lutego 09, 2014

Pierwszy dzień w nowym miejscu pracy w Niemczech

Pierwszy dzień w nowym miejscu pracy w Niemczech
Niemiecki w opiece - Pierwszy dzień w nowym miejscu pracy w Niemczech
Pierwszy dzień w nowym miejscu pracy w Niemczech.
Szczerze powiedziawszy nigdy nie lubiłam tego dnia. Jestem zazwyczaj strasznie zmęczona po kilkunastogodzinnej bądź i dłuższej podróży. 


Znajduję się nagle w obcym miejscu zupełnie sama, często czekając na dworcu na kogoś kto ma mnie odebrać a kogo nigdy wcześniej nie widziałam. Nagle "ktoś" przyjeżdża i jedzie ze mną do mojego nowego miejsca pracy, do zupełnie nieznanego mi miejsca i

lutego 05, 2014

Nie zrozumiałem Pana. - Ich habe Sie nicht verstanden.

Nie zrozumiałem Pana. - Ich habe Sie nicht verstanden.


Niemiecki w opiece - Nie zrozumiałem Pana.


Dzisiaj troszkę o tym, co powiedzieć w sytuacji, gdy ktoś za szybko bądź za cicho mówi lub gdy kogoś po prostu nie zrozumieliśmy ;)

Często jest tak, że Niemcy najzwyczajniej w świecie zapominają, że rozmawiają z kimś kto dopiero uczy się języka i mówią do nas jak do rodowitego Niemca, czyli bardzo szybko. Należy ich wtedy delikatnie, aczkolwiek zdecydowanie sprowadzić na ziemię ;)

lutego 04, 2014

Odmiana czasownika MIEĆ ( HABEN )

Odmiana czasownika MIEĆ ( HABEN )


Niemiecki w opiece - odmiana czasownika mieć (haben), niemiecki dla opiekunek, gramatyka niemiecka
Spotykając się z Wami - opiekunami osób starszych - na lekcjach niemieckiego często powtarzam, że odmiana czasowników: sein (być) oraz haben (mieć) to PODSTAWA. Bez tego ani rusz.
Ci, co dopiero zaczynają przygodę z językiem niemieckim, niech wezmą to sobie do serca.
Odmianę czasownika BYĆ - SEIN w języku niemieckim znajdziesz tutaj: ODMIANA CZASOWNIKA BYĆ - SEIN

'Ich habe', 'du hast' czyli odmiana czasownika MIEĆ - HABEN

ich habe - (ja) mam 
du hast - (ty) masz 
er hat - (on) ma
sie hat - (ona) ma
es hat - (ono) ma

wir haben - (my) mamy
ihr habt - (wy) macie
sie haben - (one, oni) mają
Sie haben - (Pan, Pani, Państwo) mają


Ich habe Zeit. [ Yś habe Cajt ] - (Ja) mam czas.
die Zeit - czas

Du hast Mineralwasser. [ Du hast Mineral-wasa ] - Ty masz wodę mineralną.
das Wasser [ Wasa ] - woda
das Mineralwasser [ Mineral - wasa ] - woda mineralna

Er hat noch 5 (fünf) Euro. [ Er hat noch fynf Ojro ] - On ma jeszcze 5 Euro.

Sie hat Fieber. [ Zi hat Fiba ] - Ona ma gorączkę.
das Fieber - gorączka

Es hat eine lange Geschichte. [ Es hat ajne lange Gesziśte ] - Ono (=to) ma bardzo długą historię. 
lang, lange - długi, długo
die Geschichte - historia, opowieść
die Geschichten - historie, opowieści

Wir haben ein großes Haus. [ Wija haben ajn groses Haus ] - My mamy duży dom.
groß - duży
das Haus - dom
die Häuser - domy

Ihr habt kein großes Haus. [ Ija habt kajn groses Haus ] - Wy nie macie (żadnego) dużego domu.

Sie haben zwei Kinder. [ Zi haben cwaj Kinda ] - Oni mają dwoje dzieci.
zwei [ cwaj ] - dwa, dwoje, dwóch
das Kind - dziecko
die Kinder - dzieci

Sie haben ein schönes Auto. [ Zi haben ajn szynes Auto ] - Macie Państwo piękny samochód. 
schön [ szoen ]- ładny, piękny
das Auto - samochód, auto
die Autos - samochody, auta

Spodobał Ci się ten wpis?
- Udostępnij go proszę innym. (Niżej po prawej stronie znajdziesz ikonki udostępnienia.)
- Zostaw proszę komentarz.

Dziękuję i pozdrawiam, 
Beata 

lutego 03, 2014

Odmiana czasownika BYĆ ( SEIN )

Odmiana czasownika BYĆ ( SEIN )
Odmiana czasownik BYĆ SEIN - blog dla opiekunek osób starszych do nauki języka niemieckiegoDzisiaj 'ich bin', 'du bist' czyli odmiana czasownika BYĆ (SEIN) w języku niemieckim


ich bin [ yś bin ] - (ja) jestem 
du bist - (ty) jesteś 
er ist - (on) jest 
sie ist [ zi yst ] - (ona) jest 
es ist - (ono) jest

wir sind [ wija zint ] - (my) jesteśmy 
ihr seid [ ija zajt ] - (wy) jesteście
sie sind [ zi zint ]- (one, oni) są
Sie sind - (Pan, Pani, Państwo) są


Przykłady:

Ich bin dreiundfünfzig Jahre alt. [ Iś byn draj-und-fynfciś Jare alt] - Mam 53 lata. (Dosłownie przetłumaczylibyśmy to zdanie - Jestem 53 lata stary ;)
alt - stary

Du bist noch jung. - (Ty) jesteś jeszcze młody.
noch - jeszcze
jung - młody

Er ist krank. - On jest chory.
krank - chory

Sie ist müde. [ Zi yst myde ] - Ona jest zmęczona.
müde - zmęczony

Niemiecki w opiece - Odmiana czasownika być - Nauka niemieckiego
Es ist klein. [ Es ist klajn ] - Ono jest małe.
klein - mały


Wir sind Freunden. [ Wija zind Frojnden ] - (My) jesteśmy przyjaciółmi.
der Freund [Frojnd] - przyjaciel, chłopak
die Freundin [Frojndin] - przyjaciółka, ale również dziewczyna=sympatia
die Freunde [Frojnde] - przyjaciele

Ihr sind traurig. [ Ija zind traułryś ] - (Wy) jesteście smutni.
traurig - smutny

Sie sind zufrieden. [ Zi zind cufriden ] - Oni są zadowoleni. / One są zadowolone.
zufrieden - zadowolony

Sie sind gesund. [ Zi zind gezund ] - Pani jest zdrowa./ Pan jest zdrowy./ Państwo są zdrowi.
gesund - zdrowy

Pozdrawiam serdecznie,
Beata 


lutego 02, 2014

Zaimki osobowe - die Personalpronomen

Zaimki osobowe - die Personalpronomen
Niemiecki w opiece, niemiecki dla opiekunek, nauka niemieckiegoZaimki osobowe - die Personalpronomen

Zaimek osobowy jest częścią mowy, która zastępuje rzeczownik, przymiotnik, jak również liczebnik.

liczba pojedyczna

wymowa
znaczenie polskie
liczba mnoga

wymowa
znaczenie polskie
ich
[]
ja
wir
[wija]
my
du
[du]
ty
ihr
[ija]
wy
er
[er]
on
sie
[zi]
oni, one
sie
[zi]
ona
Sie
[Zi]
Pan, Pani, Państwo (forma grzecznościowa)
es
[es]
ono
Zwróćcie uwagę, że w liczbie mnogiej zaimek "sie" oznacza zarówno "oni", jak i "one".

W 3 osobie liczby mnogiej występuje jeszcze zaimek "Sie" (Pan, Pani, Państwo), który jest tzw. formą grzecznościową. Zaimek ten pisany jest zawsze dużą literą! Używa się go przy zwracaniu się do osób, których nie znamy, bądź z którymi łączą nas oficjalne stosunki, czyli najkrócej mówiąc, do osób, z którymi nie jesteśmy "na ty".

W przeciwieństwie do języka polskiego, w języku niemieckim forma osobowa czasownika musi być zawsze używana z zaimkiem osobowym np. :

ich habe (= mam), 
wir haben (= mamy)

W kolejnych postach odmienimy sobie przez osoby najważniejsze czasowniki :
Spodobała Ci się ta strona?

Zostaw proszę komentarz - będzie to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy i najlepsze podziękowanie :)

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z polityką prywatności.

Dziękuję za odwiedziny!
Copyright © 2016 NIEMIECKI W OPIECE , Blogger