NIEMIECKI W OPIECE: marca 2015

Szukaj na blogu

marca 26, 2015

Die Präpositionen mit dem Dativ - Przyimki z celownikiem

Die Präpositionen mit dem Dativ - Przyimki z celownikiem
Niemiecki w opiece - Przyimki niemieckie z celownikiem - Nauka niemieckiego, Opiekunowie osób starszych, język niemieckiZgodnie z obietnicą wracamy do tematu przyimków. Dzisiaj zajmiemy się tymi przyimkami, które wymagają celownika czyli Dativu.
Najpierw powiemy sobie co to jest tak naprawdę przyimek, a później zajmiemy się każdym z osobna ;)
Opiekunowie osób starszych powinni również pamiętać o tym, że gramatyka niemiecka też jest ważna.. choć może nie najważniejsza.. Znając dzisiejsze przyimki i wiedząc, jak i kiedy je zastosować, będziecie lepiej rozumieć język niemiecki :) Nie zrażajcie się jeśli nie możecie wszystkich zapamiętać lub jeśli od razu wszystkiego nie zrozumiecie. Zdecydowana większość tak naprawdę przychodzi z czasem!

PRZYIMEK - to nieodmienna część mowy;
to wyraz niesamodzielny, stanowiący nierozłączną całość z rzeczownikiem lub zaimkiem.

Przyimki rządzą się poszczególnymi przypadkami.

Poniższe przypadki łączą się ZAWSZE z celownikiem!!! (Patrz tabelka m.in. TUTAJ . Jeśli chcesz się uczyć niemieckiej gramatyki to najlepiej przepisz sobie zawartość tabelki albo wydrukuj i korzystając z niej ucz się nowego materiału - dopóki jej nie zapamiętasz!:)

 • aus - z, ze środka, z wewnątrz 

Sie nimmt die Butter aus dem Kühlschrank. [Zi nimt di Buta aus dem Kyl-szrank] - Ona bierze masło z lodówki.

 • bei - u, przy, koło 
Ich wohne bei meiner Schwester. [Yś wone baj majna Szfesta] - Mieszkam u mojej siostry.

 • gegenüber- naprzeciwko (ale także: w porównaniu, wobec) 
Die Post liegt gegenüber dem Bahnhof. [Di Post ligt gejgen-yba dem Banhof] - Poczta znajduje się (dosł.leży) naprzeciwko dworca.

Możemy również powiedzieć:
Die Post liegt dem Bahnhof gegenüber.

 • mit - z 
Monika, könntest du heute mit meiner Mutter ins Krankenhaus fahren? [Monika, koentest du hojte mit majna Muta ins Kranken-haus faren?] - Monika, czy mogłabyś dzisiaj (po)jechać z moją mamą do szpitala?

Celownik z "mit" odpowiada często polskiemu narzędnikowi np.:

Wir fahren mit dem Bus. [Wija faren mit dejm Bus] - (My) jedziemy autobusem.

 • nach - po, do, według 
Wann fährst du nach Polen? [Wan ferst du nach Polen?] - Kiedy jedziesz do Polski?

Nach dem Essen gehen wir spazieren. [Nach dejm Esen gejen wija szpaciren] - Po jedzeniu idziemy na spacer.

 • seit - od (w znaczeniu czasowym) - Osoby, które zapisały się na "Darmowe wieści od niemiecki_w_opiece" już poznały bliżej ten przyimek oraz przyimek "ab" ;) 
Ich lerne seit einer Woche Deutsch. [Yś lerne zajt ajna Woche Dojcz] - Od tygodnia uczę się niemieckiego.

 • von (od, z, o) 
Ich habe das Einkaufsgeld von deiner Tochter. [Yś habe das Ajnkaufs-geld fon dajna Tochta] - Pieniądze na zakupy mam od Twojej córki.

 • zu (do -osoby, budowli)
Um Acht Uhr fahren wir zu dem Bahnhof. [ Um Acht Uła faren wija cum Ban-hof] - O godzinie 8 jedziemy na dworzec.

Kommst du zu mir? [ Komst du cu mija?] - Czy przyjdziesz do mnie?


Z celownikiem występują również CZASEM następujące przyimki:
(podaję to tylko dla bardziej zainteresowanych, radzę skupić swoją uwagę na tych powyżej)

 • ab - od (w odniesieniu do przyszłości) 
Ab nächster Woche habe ich Urlaub. [Ab neksta Woche habe yś Urlaub] - Od przyszłego tygodnia mam urlop.

 • außer - oprócz 
Alle sind schon gekommen, außer deiner Schwester. [Ale zint szon gekomen, ausa dajna Szfesta] - Wszyscy już przyszli, oprócz Twojej siostry.

 • entgegen - wbrew 
Entgegen meinem Vorschlag ist sie heute abgereist. [Ent-gejgen majnem For-szlak ist zi hojte ab-gerajst] - Wbrew mojej propozycji, ona dzisiaj wyjechała.

 • gemäß - zgodnie z 
Gemäß Ihrem Wunsch, habe ich Ihnen ein frisches Brot geholt. [Gemes Ijrem Wunsz, habe yś Ijnen ajn friszes Brot geholt] - Zgodnie z Pana życzeniem, przyniosłam Panu świeży chleb.

 • zufolge - według 
Dem Wetterbericht zufolge wird es regnen. [Dejm Weta-beriśt cufolge wirt es regnen] - Według prognozy pogody będzie padać.


UWAGA! Jedna ważna sprawa dotycząca przyimków. 
Przyimki w języku niemieckim bardzo często ulegają tzw. ściągnięciu z rodzajnikiem określonym 

(o rodzajniku określonym możesz poczytać TUTAJ ) np.:


von dem - vom 

zu der - zur 

zu dem - zum 

bei dem - beim 

an dem - am 

in das - ins 


Spokojnie.. :) , nie musicie tego wszystkiego umieć, ale warto na ten temat jakąkolwiek wiedzę posiadać i w razie potrzeby wiedzieć gdzie tej wiedzy szukać.

Pozdrawiam serdecznie,
Beata :)

marca 20, 2015

Frühjahrsputz - czyli wiosenne porządki w pracy opiekunki!

Frühjahrsputz - czyli wiosenne porządki w pracy opiekunki!
Niemiecki w opiece - Frühjahrsputz czyli wiosenne porządki w pracy opiekuna

Słoneczko za oknem świeci, skowronek rano śpiewa, po prostu czuć w powietrzu wiosnę :) A że zbliżają się również Święta Wielkanocne, to wielu z nas organizuje wiosenne porządki, po niemiecku określane jako Frühjahrsputz. Również i opiekunki osób starszych pracujące w Niemczech (i nie tylko) często zabierają się w swoich miejscach pracy za małe porządki ;) Dzisiaj trochę słownictwa związanego z tym tematem.
der Frühjahrsputz [dea Fry-jars-puc
- wiosenne porządki • die Fenster putzen [di Fensta pucen] - myć okna
das Fenster - okno
die Fenster - okna

putzen - myć/ czyścić

das Fensterputzen - mycie okien

Vor Ostern möchte ich noch die Fenster putzen. [Fon Ostern myśte yś noch di Fensta pucen] - Przed Wielkanocą chcę jeszcze umyć okna.


 • die Gardinen waschen [di Gardinen waszen] - prać firanki
die Gardine - firanka
die Gardinen - firanki

waschen - prać/ myć

In dieser Woche möchte ich alle Gardinen waschen. [In dieza Woche moeśte yś alle Gardinen waszen.] - W tym tygodniu chciałabym uprać wszystkie firanki.

 • die Treppe putzen [di Trepe pucen] - myć schody
die Treppe - schody

Die Treppe putze ich einmal in der Woche. [Di Trepe puce yś ajn-mal id dea Woche] - Schody myję raz w tygodniu.


 • die Schränke aufräumen [di Szrenke auf-rojmen] - zrobić porządek w szafach

der Schrank - szafa/ szafka
die Schränke - szafy

aufräumen - sprzątać/ posprzątać/ robić porządek

Ich räume meinen Schrank immer zweimal im Jahr auf (im Frühjahr und im Herbst). [Yś rojme majnen Szrank ima cwaj-mal im Jar auf (im Fry-jar und im Herbst)] - Porządek w szafach robię zawsze dwa razy w roku (na wiosnę i jesienią).


 • die Schränke ausmisten [di Szrenke aus-misten]- uporządkować szafy
ausmisten - uporządkować/ zrobić porządek

Du musst unbedingt mal wieder deinen Kleiderchrank ausmisten. [Du must unbedinkt mal wida dajnen Klajda-szrank ausmisten.] - Koniecznie musisz znowu zrobić porządek w Twojej szafie z ubraniami.

der Kleiderschrank - szafa na ubrania


 • die Winterkleidung waschen und wegpacken [di Winta-klajdunk waszen und wek-paken] - uprać i spakować zimowe ubrania
die Winterkleidung - zimowe ubranie

wegpacken - pakować/ spakować

Ich habe gestern unsere Winterkleidung gewaschen und weggepackt. [Yś habe gestern unzere Winta-klajdunk ge-waszen und wek-gepakt.] - Uprałam i spakowałam wczoraj nasze zimowe ubrania.


 • den Balkon aufräumen [den Balkon auf-rojmen] - posprzątać balkon
der Balkon - balkon
die Balkons/Balkone - balkony

Agate, räum(e) bitte heute den Balkon auf. [Agate, rojme bite hojte den Balkon auf.] - Agata, proszę posprzątaj dzisiaj balkon.


 • die Küchenschränke putzen [di Kyśen-szrenke pucen] - wyczyścić (umyć) szafki kuchenne
der Küchenschrank - szafka kuchenna
die Küchenschränke - szafki kuchenne

Könntest du noch heute alle Küchenschränke putzen? [Koentest du noch hojte ale Kyśen-szrenke pucen?] - Czy mogłabyś jeszcze dzisiaj wyczyścić wszystkie szafki kuchenne?


 • die Bettdecken ausschütteln/ lüften [di Bet-deken aus-szyteln/ lyften] - wytrzepać/ wywietrzyć kołdry
die Bettdecke - kołdra
die Bettdecken - kołdry

ausschütteln - strzepnąć/ wytrzepać
lüften - wietrzyć/ wywietrzyć

Ich lüfte die Bettdecken. [Yś lyfte di Bet-deken.]  - Wietrze kołdry.


 • die Böden wischen [di Boeden wiszen] - wytrzeć podłogi
der Boden/ Fußböden - podłoga
die Böden/ Fußböden - podłogi

wischen - wycierać/ wytrzeć

Ich habe schon die Fußböden gewischt. [Yś habe szon di Fus-boeden gewiszt.]  - Wytarłam już podłogi.


 • unter dem Bett Ordnung machen - zrobić porządek pod łóżkiem
das Bett - łóżko
die Betten - łóżka

Ordnung machen - porządkować/ robić porządki/ sprzątać

Einmal im Monat mache ich unter meinem Bett Ordnung. [Ajn-mal im Monat mache yś unta majnen Bet Ordnunk.] - Raz w miesiącu robię porządek pod moim łóżkiem.


 • den Keller aufräumen [den Kela auf-rojmen] - zrobić porządek w piwnicy
der Keller - piwnica

Den Keller räumen wir zusammen auf. [Den Kela rojmen wija cuzamen auf.] - Piwnicę posprzątamy razem.


 • die Teppiche ausklopfen/ staubsaugen [di Tepiśe aus-klopfen/ sztaub-zaugen] - wytrzepać/ odkurzyć dywany
der Teppich - dywan
die Teppiche - dywany

ausklopfen - wytrzepać

staubsaugen - odkurzyć

Ich muss noch Teppiche staubsaugen. [Yś mus noch Tepiśe sztaub-zaugen.] - Muszę jeszcze odkurzyć dywany.


 • die Teppiche reinigen lassen [di Tepiśe rajnigen lasen] - oddać dywany do czyszczenia/ do prania chemicznego
reinigen - czyścić/ wyczyścić

Wo kann man in Bonn Teppiche reinigen lassen? [Wu kan man in Bon Tepiśe rajnigen lasen?] - Gdzie w Bonn można oddać dywany do czyszczenia?


 • die Räume durchlüften [di Rojme durś-lyften] - przewietrzyć pomieszczenia
der Raum - pomieszczenie, pokój

durchlüften - przewietrzyć

Jeden Tag lüfte ich alle Räume durch. [Jeden Tak lyfte yś ale Rojme durś.]  - Każdego dnia wietrze wszystkie pomieszczenia.

*                         *                          *                            *                           *


Zwróćcie uwagę na czasowniki rozdzielnie złożone - podkreśliłam je dla Was :)
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
[Yś wynsze ojś noch ajnen szoenen Tak.]

Eure Beata :)

marca 13, 2015

Przygotowywanie posiłków (w pracy opiekuna) cz. 1 - Zubereitung von Mahlzeiten

Przygotowywanie posiłków (w pracy opiekuna) cz. 1 - Zubereitung von Mahlzeiten


Niemiecki w opiece - Przygotowywanie posiłków w pracy opiekuna, niemieckie słówka dotyczące jedzenia

Jak wiadomo opiekunowie osób starszych bardzo często zajmują się w swojej pracy również przygotowywaniem posiłków. Dlatego dzisiaj zapoznamy się ze słownictwem niemieckim związanym ściśle z tym tematem.

marca 06, 2015

Akkusativ - biernik!

Akkusativ - biernik!
Przypadki w języku niemieckim, Akkusativ, gramatyka niemieckaDzisiaj kolejny z niemieckich przypadków (już ostatni ;) - Akkusativ (czyli biernik).

Odpowiada on przede wszystkim na pytania: wen? (kogo?) oraz was? (co?).


marca 02, 2015

Dativ - celownik!

Dativ - celownik!
Przypadkie niemieckie Dativ celownik w języku niemieckim niemiecka gramatykaDzisiaj kolejny (trzeci i przedostatni) z niemieckich przypadków - Dativ, polski celownik.
Odpowiada on przede wszystkim na pytanie: wem? (komu?czemu).

Dativ zastosujemy również wtedy, gdy czasownik użyty w zdaniu będzie oznaczał stan spoczynku lub trwania czynności - zadamy wtedy pytanie wo? (lub - wann?).

Spodobała Ci się ta strona?

Zostaw proszę komentarz - będzie to dla mnie mobilizacja do dalszej pracy i najlepsze podziękowanie :)

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z polityką prywatności.

Dziękuję za odwiedziny!
Copyright © 2016 NIEMIECKI W OPIECE , Blogger